Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA RUSZ Z POMOCĄ;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ruszzpomoca@gmail.com;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. dane osobowe pozyskano z formularza dostępnego przy przekazywaniu darowizn;
  6. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  7. dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  8. posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego