REGULAMIN serwisu internetowe FUNDACJI RUSZ Z POMOCĄ

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.ruszzpomoca.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez FUNDACJĘ RUSZ Z POMOCĄ, z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Armii Ludowej 6 m. 164, 00-571 Warszawa, KRS 0000560685, zwaną dalej Fundacją.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.
 4. Serwis umożliwia ponadto:
  • wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online;
 5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Również znak słowny i graficzny Fundacji są chronione prawem znaków towarowych.

II. Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych payu.pl.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)
 4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin payu.pl dostępny pod adresem: http://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf

II. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA RUSZ Z POMOCĄ;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ruszzpomoca@gmail.com;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu payu.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu payu.pl

III. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail ruszzpomoca@gmail.com. Rozpatrywane będą one w terminie 30 dni od dostarczenia.