Statut

Poniżej zaprezentowano Statut Fundacji RUSZ z Pomocą!

Rozdział 1. Postanowienia Ogólne

1. Fundacja pod nazwą „RUSZ z Pomocą”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jana Rusza i Grażynę Rusz, zwanych dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym, sporządzonym przez notariusza w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie, w dniu 05.05.2015r., działa na podstawie przepisów prawa PL oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i prowadzi działalność charytatywną, społeczną, edukacyjną i wychowawczą.

Rozdział 2. Nazwa

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, centra, a także przystępować do współpracy z innymi stowarzyszeniami i innymi fundacjami.

Rozdział 3. Czas powołania Fundacji

1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

Rozdział 4. Nazwa

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja używa pieczęci adresowej.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
4. Fundacja „RUSZ z Pomocą” może dla podkreślenia swoich działań wydawać zindywidualizowane certyfikaty dedykowane osobom, które w sposób szczególny, przyczynią się na jej rzecz.

Rozdział 5. Cele i zasady działania Fundacji

Do celów Fundacji należy:
1. Krzewienie zasad filantropii, tolerancji, kultury i dziedzictwa narodowego, ekumenizmu w szczególności na wzbogaceniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania.
2. Pomoc (psychologiczna) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie aktywizacji zawodowej dla tych osób.
4. Edukacja dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych.
5. Edukacja, rozwój oraz promocja uniwersalnych wartości humanistycznych.
6. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.
7. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej, finansowej i zdrowotnej.
8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży.
9. Pomoc bezdomnym i ciężko chorym.
10. Pomoc inwalidom.
11. Krzewienie idei integracji ogólnoświatowej oraz rozwijanie kontaktów współpracy między społeczeństwami i kulturami.
12. Pokazywanie różnic w postrzeganiu wartości kulturowych oraz wskazywanie właściwych postaw z tym związanych.
13. Krzewienie właściwych postaw i wiedzy o innych systemach wartości, systemach filozoficznych i religijnych.
14. Przybliżanie wartości duchowych, transcendentalnych, służących rozwojowi człowieka w sferze ducha.

Rozdział 6. Realizacja celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność charytatywno-opiekuńczą.
2. Działalność edukacyjną i wychowawczą.
3. Realizację inwestycji o charakterze duchowym.
4. Sprawowanie działań związanych z duchową postawą dla osób potrzebujących wsparcia w sferze ducha.
5. Bezpłatne wydawanie posiłków dla osób potrzebujących.
6. Organizowanie szkoleń, wykładów, sympozjów, konferencji, telekonferencji, odczytów oraz formy kształcenia na odległość.
7. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.
8. Organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych.
9. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
10. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych.
11. Organizowanie pomocy sierotom i wdowom oraz ludziom samotnym.
12. Organizowanie pomocy dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami oraz tym, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym.
13. Prowadzenie żłobków, przedszkoli, burs oraz schronisk dla bezdomnych.
14. Organizowanie pomocy finansowej dla najuboższych oraz podejmowanie działań wyrównujących szanse tych rodzin i osób.
15. Organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom potrzebującym takiej pomocy, wykluczonym.
16. Organizowanie pomocy społecznej najuboższym.
17. Promocję i organizację wolontariatu.
18. Organizowanie pomocy osobom opuszczającym zakłady karne w zakresie dostosowania tych osób do życia w społeczeństwie poprzez znajdowanie im miejsca zakwaterowania, pomoc finansową, prawną i socjalną.
19. Organizowanie pomocy osobom marginalizowanym.
20. Współpraca z organami władzy samorządowej, państwowej oraz instytucjami, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

Rozdział 7. Majątek Fundacji

Fundusz założycielski Fundacji – przekazany Fundacji przez Fundatorów Założycieli – wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) w postaci gotówki, przekazanej przez Fundatorów w częściach równych.

Rozdział 8. Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą między innymi z:
1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Ofiar kościelnych, sądowych.
3. Subwencji, grantów, dotacji osób trzecich.
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
6. 1% podatku z tytułu organizacji pożytku publicznego.
7. Dobrowolnych wpłat z tytułu świadczonej pomocy duchowej.

Rozdział 9. Wspieranie osób i instytucji

1. Fundatorzy wskazują jako ministra właściwego w rozumieniu art. 5 ust. 2 Ustawy o Fundacjach – Ministra właściwego ds. Pomocy Społecznej.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia – oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Rozdział 10. Władze Fundacji

1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji.
2. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rozdział 11. Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób powoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości może być odwoływany przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętym jednomyślnie przez wszystkich pozostałych członków Fundatorów.
4. Fundatorzy mogą pełnić funkcję w Zarządzie Fundacji.

Rozdział 12. Zadania Zarządu Fundacji

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
(a) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
(b) Uchwalanie regulaminów.
(c) Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji.
(d) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia – pracowników Fundacji.
(e) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
(f) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji w imieniu Fundacji.
(g) Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W sprawach wątpliwych ostateczny głos należy do Prezesa Fundacji.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu drogą papierową (list polecony).
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Zarząd wyznacza i upoważnia osobę spośród Zarządu lub spoza niego do oficjalnego kontaktu z mediami.

Rozdział 13. Sposób reprezentacji Fundacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, decyzję podejmuje tylko i wyłącznie Prezes.

Rozdział 14. Zmiana Statutu

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w Akcie Założycielskim, celem ich uszczegółowienia.

Rozdział 15. Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej Uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.

Rozdział 16. Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
3. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą Uchwały Fundatorów i na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
5. Niniejszy Statut został jednomyślnie uchwalony i przyjęty przez Fundatorów.